Un projecte renovat de país

Des de l’ACP volem contribuir en l’aprofundinament de la capacitat de decidir del poble català, tot afirmant el seu dret als màxims ideals de realització col·lectiva i llibertat nacional.

Des del punt de vista del marc institucional, aquest objectiu suposa el desenvolupament ple de les competències i atribucions que es recullen en el nou estatut, però no poden limitar-se a les mateixes. Només amb un nou marc, ja sigui com un renovat encaix dins de l’estat espanyol o com estat independent dins del context que ofereix la Unió Europea, es pot aspirar al ple desenvolupament del nostre poble que l’ACP preconitza.

Un model de procés social

El camí d’emancipació col·lectiva no es pot fer d’esquenes o sense vinculació amb les necessitats individuals que requereixen, igualment, d’un entorn de cohesió social, integració cultural, i desenvolupament sostenible amb atenció a la nostra contribució al conjunt mundial.

La participació de la ciutadania en la vida pública

L’ACP propugna una nova cultura política basada en la implicació i la participació activa de la ciutadania en els afers públics, de manera complementària a la dels partits polítics. En el nostre cas, ho fem subratllat el compromís i les xarxes professionals on els socis i sòcies desenvolupen les seves tasques laborals. Des de l’experiència professional diversa dels  nostres associats poden disposar d’una visió molt rica i plural de les necessitats i realitats del país, i podem així mateix coordinar-nos per contribuir a aquesta implicació política que jutgem fonamental en tota societat madura i democràtica, i especialment davant dels reptes que s’obren a la nostra.

En definitiva, l’ACP es configura com un espai de trobada de professionals diversos que tenen en comú la seva voluntat d’implicar-se en els reptes socials i polítics als que ha de fer front el nostre país conformant-se, en primer lloc, om un punt de trobada, de diàleg i reflexió, per esdevenir, finalment, d’acció.